1945_Kraków - Ruch Muzyczny pierwsze czasopismo muzyczne

Pierwszy numer RUCHU MUZYCZNEGO ukazał się 1 października 1945 roku w Krakowie.

Redaktorem naczelnym dwutygodnika został Stefan Kisielewski. Pismo powstało jako „Organ Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej”. W artykule wstępnym redakcja tak tłumaczyła pomysł powołania periodyku: „Oto dziś jesteśmy świadkami odradzania się polskiej kultury, polskiego życia artystycznego, polskiej twórczości […]. Chcąc w miarę naszych skromnych na razie środków uzupełnić i tę lukę polskiego życia artystycznego, jaką stanowi brak pisma muzycznego, rozpoczynamy wydawanie dwutygodnika «Ruch Muzyczny»”.

Nowy dwutygodnik miał nawiązywać do periodyku, który ukazywał się w Warszawie w latach 1857–1861. „Nazwę pisma zapożyczamy od «Ruchu Muzycznego», wydawanego przez Józefa Sikorskiego w latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia – pisma, które szerzyło polską kulturę muzyczną w ciężkim okresie «nocy narodowej» niewoli”. Zespół redakcyjny przez lata działalności nie uniknął poważnych kryzysów i politycznych turbulencji. Dwutygodnik wydawany przez PWM został zawieszony w 1949 roku w dobie obowiązującej w kulturze doktryny socrealizmu. Ponownie zaczął wychodzić w Krakowie w 1957 roku. W 1959 roku redakcję przeniesiono do Warszawy, a do 1968 redaktorem naczelnym pisma był Zygmunt Mycielski.Po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji Mycielski opublikował w paryskiej „Kulturze” List otwarty do muzyków czeskich i słowackich, za który dotknęły go restrykcje, w tym zdjęcie z funkcji redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”, objęcie podmiotowym zapisem cenzury i zakazem wyjazdów zagranicznych. Następcą Mycielskiego w latach 1971–2008 był Ludwik Erhardt, od 2008 do 2013 roku kierował pismem Olgierd Pisarenko, w latach 2013–2019 Tomasz Cyz. Od 2018 roku pismo ponownie wydawane jest przez PWM, w 2020 wróciło do formuły dwutygodnika. „W pracy swej będziemy się starali zachować bezstronność, dopuszczając do głosu, w myśl zasad demokratycznych, wszystkich tych, którzy mają coś ważkiego do powiedzenia o sprawach kultury polskiej”, zapowiadała redakcja w pierwszym numerze #. I te słowa, po 75 latach, pozostają dla nas niezmiennie aktualne.

źródło : https://ruchmuzyczny.pl/article/442

1945_Ruch Muzyczny nr 1

https://ruchmuzyczny.pl/article/442