Polish Jazz

Atom String Quartet

Atom String Quartet 2011-CD

Atom String Quartet 2015-1 – CD

Atom String Quartet 2017 – CD

Atom String Quartet 2019 -1- CD

Atom String Quartet 2012 – CD

Atom String Quartet 2015-2 – CD

Atom String Quartet 2017- 1- CD

Atom String Quartet 2013 – CD

Atom String Quartet 2016 – CD

Atom String Quartet 2018 – CD

Atom String Quartet 2015 – CD

Atom String Quartet 2016-1 – CD

Atom String Quartet 2019 – CD